ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Τίτλος Έργου : «Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) και  Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΠ)»


 

 

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΈνωσηΕταιρειών «IntrasoftInternational - Quality&ReliabilityA.E»

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.430.000 € χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 31/7/2015 – 31/12/2016

Αντικείμενο έργου:

Το Έργο αφορά:

·       στην ανάπτυξη και εγκατάσταση της κεντρικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΙΑΑ και των συνεργαζόμενων Ι.Μ,

·       στην ανάπτυξη και υλοποίηση της Εφαρμογής ΔΕΑΠ (Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας),

·       καθώς και την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Στο έργο έγινε εκτεταμένη χρήση του module ORAMA Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας.

Οι εργασίες για την υλοποίηση των ανωτέρω περιελάμβαναν τα εξής:

-          την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης απαιτήσεων έργου,

-          την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου συστημικού λογισμικού (database server, web/application server, portal server, cms κλπ) στην Κύρια Υποδομή που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1,

-          τη δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στην οποία θα συνδέονται τα υποσυστήματα του Έργου ώστε να υλοποιείται η διαχείριση των απαιτούμενων δεδομένων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών,

-          την εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ERP (Υποσύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών),

-          το σχεδιασμό και τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για το σύνολο της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας, η οποία περιελάμβανε:

-          τη θέση και ταυτότητα των ακινήτων με γεωγραφική αναφορά (συντεταγμένες στο Ενιαίο Γεωδαιτικό Χαρτογραφικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), γεωγραφικό διαμέρισμα, διοικητική υποδιαίρεση, περιοχή, οδό και αριθμό, τοπωνύμιο, ταχυδρομικό κωδικό), τη γεωμετρία (όρια, περίγραμμα,               επιφάνεια) και την περιγραφή,

-          τη λεπτομερή τεχνική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των ακινήτων, η οποία περιλαμβάνει τοπογραφικά σχέδια, διαγράμματα κάλυψης, πολεοδομικά σχέδια, όρους δόμησης, κτηματολογικά διαγράμματα, κατόψεις κτιρίων ή ορόφων, διαστάσεις κλπ. με τη μορφή ηλεκτρονικών ή σαρωμένων                   σχεδίων ενταγμένων στο παραπάνω σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 (γεωαναφερμένων) και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή,

-          την τεκμηρίωση σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το κτηματολόγιο (τίτλους ιδιοκτησίας, συμβόλαια, κλπ), τα βάρη, τις αμφισβητήσεις, διεκδικήσεις και καταπατήσεις,

-          Στοιχεία για τη διαχείριση, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και ανάδειξη των ακινήτων της (παραχωρήσεις, μισθώσεις, προστασία, εμπορική και αντικειμενική αξία κ.α.),

-          την προμήθεια ειδικού λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, λογισμικού εξυπηρετητή γεωγραφικών δεδομένων (gis server), λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων και διαχείρισης περιεχομένου και εργαλείων για τη ψηφιοποίηση,            την καταχώριση, την ένταξη και ολοκληρωμένη διαχείριση των παραπάνω στοιχείων και δεδομένων σε ενιαίο περιβάλλον γεωγραφικής βάσης δεδομένων,

-          την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποστηρικτικών εφαρμογών για την εισαγωγή και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων, την καταγραφή και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της ακίνητης περιουσίας από προχωρημένους χρήστες και διαχειριστές,

-          την ανάπτυξη και παραμετροποίηση των κάτωθι κύριων υποσυστημάτων:

-          Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας για τη διαχείριση των απαιτούμενων ενεργειών και εγγράφων,

-          Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβουλίων,

-          Υποσύστημα Διαχείρισης Ναών Ιερέων & Προσωπικού,

-          Υποσύστημα Τεχνικής Υπηρεσίας και Ναοδομίας με ψηφιοποίηση περιεχομένου και χρήση πληροφοριακού συστήματος γεωγραφικής απεικόνισης (GIS),

-          Υποσύστημα Γραφείου Γάμων και Διαζυγίων,

-          Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS),

-          Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας,

-          Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης για τους Πολίτες και ειδικές ομάδες χρηστών μέσω της οποίας θα διατίθεται το σύνολο της πληροφόρησης και όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του Έργου,

-          Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας Εφαρμογών,

-          Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών, για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των χρηστών παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization) σε χρήστες ή ομάδες χρηστών,

-         την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση των συστημάτων και των επί μέρους εφαρμογών, και ειδικότερα:

-          Εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών της Κεντρικής Υποδομής, τόσο σε επίπεδο λογισμικού (s/w) όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού (h/w),

-          Εκπαίδευση (συμβατική και επιτόπια υποστήριξη – on the job training) των χρηστών των υπηρεσιών στην χρήση των νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και των νέων διαδικασιών,

-          την παροχή υπηρεσιών έναρξης λειτουργίας κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος, συνολικής διάρκειας 3 μηνών,

-         την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος με διάθεση προσωπικού του Αναδόχου για περίοδο 4 μηνών από την οριστική παραλαβή του συστήματος (συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία HelpDesk),

-          την παροχή υπηρεσιών εγγύησης/ δωρεάν συντήρησης για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου.

Στα ανωτέρω αναφερθέντα περιλαμβάνονται:

Μισθωτήρια – Συμβάσεις Ακινήτων

•                Μισθώσεις Ακινήτων

•                Λοιπά ακίνητα

Απαλλοτριώσεις / Στέρηση χρήσης γης

•                Απαλλοτριώσεις

•                Στέρηση χρήσης γης

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok