ΗΔΙΚΑ ΑΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

Τίτλος Έργου: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης

 Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα    

 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΔΙΚΑ

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «Altec Integrator Α.Ε. – Quality & Reliability A.ETelenavis Α.Ε.»

 Αξία σύμβασης: 1.350.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (ποσοστό συμμετοχής Q&R 41,37%)

 Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 4/2014 – 11/2015

 Αντικείμενο Έργου: 

Εγκαταστάθηκε Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Μητρώου (Web Μητρώο) με 5.000.000 εγγραφές.

 Το παρόν έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και τα οποία περιλαμβάνουν και εκκαθάριση δεδομένων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων.

 Τα εργαλεία SQL, Oracle PL/SQL , Oracle ODI χρησιμοποιήθηκαν στο έργο αυτό που περιελάμβανε εκκαθάριση δεδομένων (Data-Cleansing) μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών, με αθροιστικά περισσότερους από 5.000.000 ασφαλισμένους την τελευταία τριετία.

Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle.

Το συνολικό έργο έχει τέσσερα (4) μέρη:

 1.    «MIS και κοινή πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης στοιχείων»

 Στόχος του μέρους αυτού είναι η ενιαία λογιστική παρακολούθηση των ΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της ΓΓΚΑ αλλά και άλλων ενδιαφερομένων οντοτήτων, για τους φορείς αυτούς.

Το εν λόγω μέρος αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Management Information System - Business Intelligence, MIS-BI), το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης, για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τη διάθεση τμήματος των πληροφοριών αυτών προς τρίτους φορείς και προς τους πολίτες, για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας.

Πιο συγκεκριμένα, το μέρος του έργου εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θέτει ως κύρια προτεραιότητα την προώθηση του οργανωτικού, λειτουργικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και την παρακολούθηση αυτών και περιλαμβάνει:

·       Τον προσδιορισμό των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων καθώς και τις προδιαγραφές για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυϊας (Μελέτη Εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών – μέρος της μελέτης εφαρμογής).

·       Την υλοποίηση της φόρτωσης και ενοποίησης των δεδομένων που βρίσκονται στα λογιστήρια των φορέων, μέσω του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυϊας (MIS-BI). Επιπλέον, με την υλοποίηση του συστήματος MISBI, θα υποστηρίζεται ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων και εξαγωγής πολυάριθμων αναφορών που θα απευθύνονται, ανάλογα με το περιεχόμενο τους, προς το αρμόδιο υπουργείο, τους πολίτες ή τρίτους φορείς.

Αναλυτικότερα, η Μελέτη Εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών του ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (MIS-BI) – μέρος της μελέτης εφαρμογής - αφορά στην οριστικοποίηση των λειτουργικών αναγκών και των τεχνικών προδιαγραφών του νέου συστήματος που θα υλοποιηθεί (αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων, δημιουργία μοντέλου του συστήματος και περιγραφή αυτού), συμπεριλαμβανομένων και εκτενών αναφορών, στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση που θα προσφέρει το σύστημα MIS-BI, καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τη διαχείριση της μετάβασης και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η Μελέτη Εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 ·       Πλήρη και λεπτομερή σχεδιασμό του συνολικού συστήματος: μοντελοποίηση δεδομένων, διαγράμματα ροής δεδομένων, σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων, Entity Relationship Diagrams, αρχιτεκτονική συστήματος, ρόλοι χρηστών, ασφάλεια συστήματος, διασυνδεσιμότητα συστημάτων και εφαρμογών, μηχανισμός ενημέρωσης και ποιοτικών ελέγχων των δεδομένων.

 ·       Πλήρη και λεπτομερή λειτουργική περιγραφή του συστήματος και παρουσίαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (MIS-BI) περιλαμβάνει:

·       Τη συγκέντρωση χρήσιμων δεδομένων από τα λογιστήρια των αρμόδιων φορέων σε ένα κεντρικό σύστημα.

 ·       Την επεξεργασία αυτών των δεδομένων (ποιοτικός έλεγχος, εκκαθάριση, ομογενοποίηση, κλπ.) και τη δημιουργία ενός ενιαίου λογικού μοντέλου, το οποίο θα διευκολύνει την πληροφόρηση των στελεχών των Υπηρεσιών του υπουργείου.

·       Τη δημιουργία προκαθορισμένων αλλά και την υποστήριξη σχεδίασης δυναμικών αναφορών, γραφημάτων, αναλύσεων, στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

·       Την άμεση πρόσβαση των στελεχών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο παραπάνω λογικό μοντέλο, τις αναφορές, τις αναλύσεις, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες, μέσα από ένα πολυ-καναλικό και εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής που θα υποστηρίζει μεταξύ άλλων τη χρήση δυναμικών dashboards, scorecards, γραφημάτων, απεικόνιση δεικτών πάνω σε γεωγραφικούς χάρτες, δημοσίευση περιεχομένου, ειδοποιήσεων (alerts) κλπ, καθώς και τη διάθεση μέρους από τις παραπάνω πληροφορίες και υπηρεσίες σε άλλους φορείς (όπως π.χ. σε άλλα Υπουργεία και οργανισμούς του Δημοσίου, ανεξάρτητες αρχές όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή κλπ), αλλά και στους πολίτες.

 Η συγκέντρωση των δεδομένων από τις επιμέρους πρωτογενείς πηγές στο κεντρικό σύστημα γίνεται περιοδικά και αυξητικά (incremental) και συμμορφώνεται με το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας». Η παρακολούθηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατή σε καθημερινή βάση, με χρονική υστέρηση το πολύ μιας ημέρας.

Το κεντρικό σύστημα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δομικά-αρχιτεκτονικά στοιχεία και την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, όπως π.χ. Staging Area για τη συγκέντρωση των δεδομένων από τις πρωτογενείς πηγές και την επεξεργασία τους, Data Warehouse για την αποθήκευση των επεξεργασμένων και ομογενοποιημένων δεδομένων και Πύλη πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες, για την πρόσβαση των στελεχών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων («εσωτερικοί χρήστες») στο λογικό μοντέλο, στις αναφορές και τις αναλύσεις, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής καθώς επίσης και αντίστοιχο περιβάλλον για την πρόσβαση των πολιτών και των άλλων φορέων («εξωτερικοί χρήστες») σε ένα μέρος από τις διαθέσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχιτεκτονική και την τεχνολογική υποδομή του κεντρικού συστήματος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις λειτουργικές απαιτήσεις του μέρους του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών για υψηλή απόδοση, διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών, ασφάλεια, υψηλή διαθεσιμότητα κλπ. Έμφαση δίνεται επίσης και στην αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών και τεχνολογικών λύσεων, τόσο για την προστασία των δεδομένων και των σχετικών υπηρεσιών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, όσο και για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη διάθεσή τους στις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα και τις υπηρεσίες του συστήματος MIS-BI που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος μέρους του έργου, δόθηκε έμφαση στις ακόλουθες ενδεικτικές λειτουργικές απαιτήσεις:

·       Στην υποστήριξη δημοσίευσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο περιβάλλον διεπαφής της Πύλης της ΓΓΚΑ, εγκεκριμένων αποτελεσμάτων, αναλύσεων, αναφορών κλπ., που θα δημιουργηθούν από τις ίδιες τις υπηρεσίες ή άλλους φορείς και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου σε βάθος χρόνου.

 ·       Στην εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την υποστήριξη αποστολής προς τους χρήστες του συστήματος MIS-BI, μηνυμάτων/ειδοποιήσεων (alerts) και περιεχομένου (π.χ. αναφορές, μελέτες), είτε με βάση συγκεκριμένο χρονο-προγραμματισμό, είτε υπό προκαθορισμένες συνθήκες, είτε ad-hoc, αλλά και στην υποστήριξη αυτόματης ή επιλεκτικής ενεργοποίησης διαδικασιών υπό συνθήκη.

 ·       Στην πολυ-καναλική πρόσβαση των χρηστών στο σχετικό περιεχόμενο που θα υποστηρίζεται, τόσο με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (“thin clients”) που θα διαθέτουν έναν απλό πλοηγό (browser) για Internet (για πρόσβαση στην Πύλη), όσο και με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ασύρματων (mobile) συσκευών.

·       Στην υποστήριξη απεικόνισης των δεικτών σε χάρτες για την οπτικοποίηση της γεωγραφικής κατανομής τους όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, που θα διευκολύνει την πληρέστερη κατανόησή τους από τους χρήστες και τη διενέργεια των σχετικών αναλύσεων.

 ·       Στην υποστήριξη οργάνωσης και απεικόνισης δεικτών με τη μορφή scorecards για την οπτικοποίηση της κατάστασης και της αλληλεξάρτησής τους, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, που επίσης, που θα διευκολύνει την πληρέστερη κατανόησή τους από τους χρήστες και τη διενέργεια των σχετικών αναλύσεων.

 Δημιουργήθηκαν, επίσης, οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. XML, HTML, Web Services κ.λ.π) και επετεύχθη πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατό, με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών. Το MIS-BI σύστημα ομογενοποιεί τα στοιχεία του συνόλου των λογιστηρίων και τα “καθαρίζει”, με σκοπό την συγκρότηση ενός ενιαίου συστήματος που επιτρέπει την διοικητική πληροφόρηση των αρμόδιων στελεχών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από ένα σύστημα συλλογής και καταγραφής στοιχείων και ένα σύστημα επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης στοιχείων. Το σύστημα συλλογής και καταγραφής δεδομένων είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση, καταγραφή και αποθήκευση πληροφοριών. Το σύστημα επεξεργασίας, διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης στοιχείων αναπτύσσει την λειτουργική δομή με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική διάρθρωση, είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και την ανάλυση των αποθηκευμένων δεδομένων καταγραφής αλλά και την προώθηση/διάθεση των επιστημονικών δεδομένων, αποτελεσμάτων και πορισμάτων στους ενδιαφερόμενους αποδέκτες.

Προσφέρθηκε, όλο το λογισμικό (υλοποιημένο και  κατάλληλα παραμετροποιημένο).

 Αναλυτικά, το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1.     Μελέτη Εφαρμογής για την οριστικοποίηση των οικονομικών μεγεθών και δομών που θα παρακολουθούνται, μαζί με την Μελέτη Εξειδίκευσης τεχνικών προδιαγραφών του ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (MIS-BI).

2.     Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού.

 o   Της απαραίτητης εφαρμογής/διαδικασίας συλλογής και καταγραφής στοιχείων.

 o   Λογισμικό Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.Ι.):

§  Κεντρική βάση δεδομένων για την αποθήκευση πληροφοριών.

§  Λογισμικό εξαγωγής, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

§  Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων (data warehouse).

 §  Λογισμικό δημιουργίας report, αναλύσεων και ερωτημάτων.

3.   Υλοποίηση Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας:

 o   Ανάπτυξη υποδομής Αποθήκης Δεδομένων (data warehouse), αποθήκευση με τον καθαρισμό των πρωτογενών δεδομένων και δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησής με δεδομένα.

o   Ανάπτυξη εφαρμογών - reports:

 §  Υποσύστημα Επιχειρησιακής Πληροφόρησης.

4.     Εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών - εκπαιδευτών.

o   Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τεχνικούς, διαχειριστές και εκπαιδευτές χρηστών.

 Το εργαλείο BI περιλαμβάνει:

·       Υποσύστημα διαχείρισης Χρηστών πληροφοριακού συστήματος (Authentication και Authorization)

·       Υποσύστημα σύνδεσης με τη δικτυακή πύλη της ΓΓΚΑ και το periousia.gr, με σκοπό την ενημέρωση, την εξαγωγή αναφορών και Στατιστικών στοιχείων

·       Υποσύστημα Καταγραφής (Logging)

 ·       Υποσύστημα αναζήτησης και υποβολής δυναμικών διαδραστικών ερωτημάτων

 ·       Υποσύστημα παρουσίαση αποτελεσμάτων, δεικτών και αναφορών

Στα πλαίσια του μέρους του έργου περιλαμβάνεται υποσύστημα συλλογής και καταγραφής στοιχείων (τύπου integration engine) που:

 ·       Υλοποιεί την υποδοχή και επεξεργασία αρχείων μέσω FTPs, HTTPs διεπαφής για ascii ή xml αρχεία με προδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο για όλους τους φορείς.

·       Υλοποιεί την υποδοχή και επεξεργασία αρχείων μέσω XML WEB SERVICE διεπαφής με προδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο για όλους τους φορείς.

·       Υλοποιεί την υποδοχή και επεξεργασία αρχείων μέσω ειδικής web φόρμας uploading για ascii ή xml αρχεία με προδιαγεγραμμένο πρωτόκολλο για όλους τους φορείς.

 

2.    «Εφαρμογή ενοποιημένου μητρώου σε ταμεία»

 Στόχος του μέρους του έργου είναι η συστηματική έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ με ασφαλιστικά και δημογραφικά από τους ΦΚΑ. Για να υλοποιηθεί αυτό, χρειάζεται μία ενδιάμεση εφαρμογή που θα ομογενοποιεί και μοναδικοποιεί τα μητρώα του κάθε ΦΚΑ. Η Εφαρμογή web μητρώο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για αυτό το σκοπό και εσωτερικά συνδέεται με το σύστημα ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

 Παρασχέθηκαν οι παρακάτω υπηρεσίες:

 ·       Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, με:

 o   Καταγραφή απαραίτητων διεπαφών με τουλάχιστον τα υποσυστήματα εσόδων, παροχών - περίθαλψης, δανείων και απονομής συντάξεων των φορέων,

 o   Εκπόνηση του συνόλου των προδιαγραφών λειτουργικότητας των διεπαφών (προτυποποίηση των προδιαγραφών για την σύνδεση με το middleware),

o   συνολικό, πιθανό πλάνο μετάπτωσης εφαρμογών φορέων,

        Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της βάσης δεδομένων και web server,

·       Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του middleware – τύπου enterprise service bus,

        Εγκατάσταση της εφαρμογής web μητρώο στο νέο σύστημα που θα προσφέρει ο ανάδοχος,

 ·       Η δημιουργία 9 instance της εφαρμογής, μία για κάθε ενδιαφερόμενο ΦΚΑ (στο εν λόγω μέρος του έργου θα συμμετέχουν μόνο οι 9 από τους 13 φορείς και παρουσιάζονται αναλυτικά στο μέρος του έργου),

·       Παραμετροποίηση της εφαρμογής για κάθε ΦΚΑ,

·       Για τη χρήση ενός, ενιαίου και μοναδικού μητρώου σε κάθε ΦΚΑ:

 o   Υπηρεσίες ψηφιοποίησης υλικού των ΦΚΑ (μητρώα σε καρτέλες),

o   Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων των ΦΚΑ (μητρώα εφαρμογών),

 o   Εκκαθάρισης των παραπάνω δεδομένων (πχ εκκαθάρισης διπλό-εγγραφών,ανενεργών εγγραφών, ελλιπών στοιχείων κλπ),

·       Η μεταφορά των εκκαθαρισμένων μητρώων – δεδομένων στην κάθε εγκατάσταση (instance) της εφαρμογής web μητρώο για κάθε ΦΚΑ,

·       Η ταυτόχρονη εξάπλωση της εφαρμογής στους ΦΚΑ (roll-out) και με τη χρήση της εφαρμογής Μητρώου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ,

·       Υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους ΦΚΑ,

        Όπου ήταν δυνατόν, υλοποίηση των διεπαφών με τις εφαρμογές των φορέων στις λειτουργικές μονάδες (της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ή τρίτων κατασκευαστών, πχ εσόδων, δανείων, παροχών – περίθαλψης, απονομής σύνταξης, αλλά και άλλων εφαρμογών όπως   εφάπαξ),

        ‘Ελεγχος καλής λειτουργίας (για κάθε φάση του μέρους του έργου).

 Επίσης και εδώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική και την τεχνολογική υποδομή του κεντρικού συστήματος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις λειτουργικές απαιτήσεις του μέρους του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών για υψηλή απόδοση, διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού χρηστών, ασφάλεια, υψηλή διαθεσιμότητα κλπ. Έμφαση δίνεται επίσης και στην αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικασιών και τεχνολογικών λύσεων, τόσο για την προστασία των δεδομένων και των σχετικών υπηρεσιών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, όσο και για την ανωνυμοποίηση των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τη διάθεσή τους στις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

 

3.    «Προηγμένες υπηρεσίες γεωγραφικής ευφυΐας»

Στόχος του μέρους του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των παροχών υγείας των ΦΚΑ που εποπτεύει η ΓΓΚΑ. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται ο έλεγχος των παροχών υγείας σε σχέση με τα δημογραφικά και επιδημιολογικά στοιχεία, με γεωγραφικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, όλα τα σημεία επαφής των δικαιούχων με τους ΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, όπως διοικητικά γραφεία, ιατρεία, νοσοκομεία, συνεργαζόμενοι φορείς, κλπ είναι διαθέσιμα με γεωγραφικά κριτήρια, μέσα από τη δικτυακή πύλη της ΓΓΚΑ για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τέλος, οι δαπάνες των ταμείων σε ιατροφαρμακευτικές παρουσιάζουν αύξηση και το  κόστους τους πρέπει να ελεγχθεί. Στο παραπάνω πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που εκτιμάται να περιορίσει σημαντικά τα προβλήματα και να δημιουργήσει μία χρήσιμη βάση δεδομένων με ακριβή στοιχεία  για τις παροχές σε φάρμακα σε δικαιούχους.

Τα δεδομένα αυτά, με τη χρήση της γεωγραφικής πλατφόρμας που υλοποιήθηκε από το έργο, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται με εύκολο τρόπο δικαιολογημένες και μη παροχές, ώστε να υπάρχει μία πιο δίκαιη και ορθολογική στρατηγική στις παροχές αυτές για το σύνολο των ΦΚΑ και των δικαιούχων στην Ελληνική επικράτεια.

Το εν λόγω μέρος του έργου περιλαμβάνει:

 ·       Την προμήθεια χωρικής σχεσιακής βάσης δεδομένων,

·       Την προμήθεια γεωγραφικής πλατφόρμας διαδικτυακής τεχνολογίας με υποστήριξη εκτέλεσης δυναμικών και στατικών ερωτημάτων και αναφορών,

·       Την ενσωμάτωση γεωγραφικών δεδομένων στην πλατφόρμα,

·       Την αυτοματοποιημένη διαχείριση και επικαιροποίηση στοιχείων με γεωγραφική διάσταση και από την υποδομή του MIS,

·       Σύνδεση με σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ,

·       Την ενσωμάτωση δημογραφικών και επιδημιολογικών στοιχείων με γεωγραφική διάσταση στο σύστημα,

·       Την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για την επεξεργασία και παρουσίαση αναφορών για την ΓΓΚΑ και τους ΦΚΑ και για την ενημέρωση με στοιχεία για τα σημεία που παρέχουν υπηρεσίες οι ΦΚΑ προς το κοινό,

·       Την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για τους πολίτες με υποστήριξη αναζήτησης σημείων παρουσίας,

·       και παροχής υπηρεσιών στο σύνολο των ΦΚΑ που εποπτεύει η ΓΓΚΑ (εγκατάστασης, εκπαίδευσης).

Οι δείκτες και οι αναφορές παράγονται δυναμικά και βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό μη δικαιολογημένων δαπανών και στην χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού.

 Επιπρόσθετα, όλα τα σημεία επαφής των συναλλασσόμενων δικαιούχων με τα ταμεία, όπως διοικητικά γραφεία ταμείων, ιατρεία, νοσοκομεία και συνεργαζόμενοι φορείς είναι διαθέσιμα μέσα από διαδικτυακή πύλη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

4.    «Προμήθεια Εξοπλισμού»

 Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος για να λειτουργήσουν τα παραπάνω συστήματα

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια του συνολικού έργου συνοπτικά είναι οι εξής:

 ·       Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού (hardware) και λογισμικού συστήματος (system software) για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής ασφάλισης.

·       Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου έτοιμου λογισμικού για την λειτουργία των συστημάτων στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής ασφάλισης.

·       Παραμετροποίηση λειτουργίας των παραπάνω.

 ·       Προμήθεια και διάθεση του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την πιστοποίηση των διαχειριστών και χρηστών (users, power users, administrators) του συστήματος.

 

Λοιπές υπηρεσίες:

 ·       Εκπόνηση μελετών. Σε αυτό περιλαμβάνονται η Μελέτη Εφαρμογής, αλλά και εισηγήσεις για θέματα όπως διαδικασίες καταγραφής δεδομένων, κανόνες ελέγχου, δείκτες κλπ

·       Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του συστήματος. Περιλαμβάνει  εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών.

·       Υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος. Περιλαμβάνονται βελτιώσεις του συστήματος, υποστήριξη στη διαχείριση μητρώων, παραμετρικών αρχείων και γενικότερα της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος.

Μεθοδολογίες: RUP, PRINCE2

 

Τεχνολογική πλατφόρμα υλοποίησης: Oracle DB Std Edition, Oracle DB EE για GIS, Oracle RAC για GIS, Oracle Spatial GIS, Oracle DB EE MIS, Oracle RAC MIS, Oracle Advanced Analytics MIS, Oracle Partioning MIS, Oracle IDM & AM Suite  - Restricted Use, Oracle Web Tier, Oracle SOA Suite, Oracle WebLogic Suite για SOA Suite, Oracle iAServer SE, Oracle Data Integrator, Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus, Oracle jDeveloper, Telenavis SMARTMAP, TELENAVIS JSMAP

 

1. Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΔΙΚΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «Altec Integrator Α.Ε. – Quality & Reliability A.EOTS Α.Ε.»

Αξία σύμβασης: 1.021.516,70 € χωρίς ΦΠΑ (ποσοστό συμμετοχής Q&R 40 %)

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 9/2014 – 12/2015

Αντικείμενο Έργου:

Το παρόν έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει εκκαθάριση δεδομένων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων.

Τα εργαλεία SQL, Oracle PL/SQL , Oracle ODI χρησιμοποιήθηκαν στο έργο αυτό που περιελάμβανε εκκαθάριση δεδομένων (Data-Cleansing) μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών, με αθροιστικά περισσότερους από 5.000.000 ασφαλισμένους την τελευταία τριετία.

Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle.

Χρήση του περιβάλλοντος Oracle ADF.

Το συνολικό έργο έχει τρία (3) μέρη.

Μέρος 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού»

Το Μέρος 1 περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του ακόλουθου λογισμικού υποδομής.

m Λειτουργικά Συστήματα Server Enterprise Edition

m Λογισμικό Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (MIS-BI)

m Λογισμικό Διασύνδεσης Εφαρμογών - φόρτωσης Δεδομένων (ETL)

m Λογισμικό Συστήματος Βάσεων Δεδομένων σε υψηλή διαθεσιμότητα

m Λογισμικό Web - Application Server

m Λογισμικό Virtualization

To λογισμικό του συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Management Information System - Business Intelligence, MIS-BI) καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης, για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τη διάθεση μέρους από τις πληροφορίες αυτές προς τρίτους φορείς και προς τους πολίτες, για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας.

Μέρος 2: «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ΕΜΑΠΠΣ»

Στόχος είναι η δημιουργία της πληροφοριακής υποδομής του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων - ΕΜΑΠΠΣ. Για την ανάπτυξη του ΕΜΑΠΠΣ υλοποιήθηκε η διασύνδεση των μητρώων ασφάλισης κάθε ΦΚΑ με το ΕΜΑΠΠΣ, ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διάθεση και διαχείριση των στοιχείων ασφάλισης από ένα κόμβο. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η διεξαγωγή ελέγχων τήρησης των συνταξιοδοτικών διατάξεων και μεσοπρόθεσμα η ενοποίηση των επί μέρους συστημάτων πληρωμών Συντάξεων που διαθέτουν σήμερα οι ΦΚΑ σε ένα Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Συντάξεων (αντίστοιχο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Δημοσίου Τομέα).

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μέρος του συνολικού έργου οδήγησε στην απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, όπως:

m Έκδοση εντύπων αναφορών με ενοποιημένη πληροφορία από όλους τους φορείς ασφάλισης, όπως βεβαιώσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, απόσπασμα λογαριασμού κ.ά.

m Άμεση χορήγηση παροχών ασθενείας, νοσηλεία σε νοσοκομείο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας κ.ά.

Τα υποσυστήματα που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο μέρος είναι:

1.   Υποσύστημα Μητρώου Εργοδοτών

2.   Υποσύστημα Λογαριασμών Ασφάλισης (ένσημα και λογαριασμοί ασφαλισμένων)

3.   Υποσύστημα Διαχείρισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα)

4.   Υποσύστημα Απονομής και Υπολογισμού Σύνταξης

5.   Υποσύστημα παρακολούθησης πληρωμών συντάξεων

6.   Υποσύστημα Διασύνδεσης και Διαλειτουργικότητας

7.   Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης και Διαχείρισης Αναφορών

To λογισμικό του συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Management Information System - Business Intelligence, MIS-BI) καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης, για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τη διάθεση μέρους από τις πληροφορίες αυτές προς τρίτους φορείς και προς τους πολίτες, για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας.

Μέρος 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού»

Περιλαμβάνει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για να λειτουργήσουν τα παραπάνω συστήματα.

Το κεντρικό σύστημα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δομικά-αρχιτεκτονικά στοιχεία και την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, όπως π.χ. Staging Area για τη συγκέντρωση των δεδομένων από τις πρωτογενείς πηγές και την επεξεργασία τους, Data Warehouse για την αποθήκευση των επεξεργασμένων και ομογενοποιημένων δεδομένων και Πύλη πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες, για την πρόσβαση των στελεχών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων («εσωτερικοί χρήστες») στο λογικό μοντέλο, στις αναφορές και τις αναλύσεις, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον διεπαφής καθώς επίσης και αντίστοιχο περιβάλλον για την πρόσβαση των πολιτών και των άλλων φορέων («εξωτερικοί χρήστες») σε ένα μέρος από τις διαθέσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που προσέφερε ο Ανάδοχος στα πλαίσια του συνολικού έργου συνοπτικά είναι οι εξής:

m Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικού (hardware) και λογισμικού συστήματος (system software) για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων. m Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου έτοιμου λογισμικού.

m Παραμετροποίηση λειτουργίας των παραπάνω.

m Προμήθεια και διάθεση του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την πιστοποίηση των διαχειριστών και χρηστών (users, power users, administrators) του συστήματος. m Λοιπές υπηρεσίες:

1.    Εκπόνηση μελετών. Σε αυτό περιλαμβάνονται η Μελέτη Εφαρμογής, αλλά και εισηγήσεις για θέματα όπως διαδικασίες καταγραφής δεδομένων, κανόνες ελέγχου, δείκτες κλπ

2.   Ανάπτυξη Υποσυστημάτων

3.    Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του συστήματος.

4.   Υποστήριξη Πιλοτικής - Δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις του συστήματος, υποστήριξη στη διαχείριση μητρώων, παραμετρικών αρχείων και γενικότερα της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος.

5.    Μετάπτωση δεδομένων

6.    Εγγύηση και συντήρηση

Μεθοδολογίες: RUP, PRINCE2

Τεχνολογική πλατφόρμα υλοποίησης: Λογισμικό WEBPROXY: Oracle Web Tier, Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal): Oracle WebCenter Portal & Oracle WebLogic EE για WebCenter Suite, Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application Server): Oracle WebLogic EE για εφαρμογές, Λογισμικό Διαλειτουργικότητας: Oracle SOA Suite & Oracle WebLogic Suite, Λογισμικό Βάσης Δεδομένων: Oracle Database Std Edition, Λογισμικό ETL: Oracle Data Integrator Enterprise Edition, Λογισμικό ΒΙ: Oracle WebLogic EE για ΒΙ & Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus, Λογισμικό Backup: Oracle Secure Backup, Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών και Ασφάλειας Πρόσβασης: Oracle IDM & AM Suite, Εργαλείο Ανάπτυξης: Oracle jDeveloper

 

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok