ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

Τίτλος Έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)    

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚτΠ / ΑΣΕΠ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «Unisystems Α.Ε. – Quality & Reliability A.E»

Αξία σύμβασης: 3.146.417,00 € χωρίς ΦΠΑ (ποσοστό συμμετοχής Q&R 49 %)

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 6/2014 – 11/2015

Αντικείμενο Έργου:

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:

- Υλοποίηση portal & web εφαρμογών με πανελλαδική διασπορά, μεγάλης κλίμακας (αριθμός χρηστών > 600 καθώς χρησιμοποιείται από όλους τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης για τις προσλήψεις του προσωπικού τους, μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων συναλλασσομένων σε περίοδο αιχμής > 1200 συναλλασσόμενοι σε περίοδο αιχμής καθώς χρησιμοποιείται από όλους τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη σε Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (το σύνολο εγγεγραμμένων χρηστών ανέρχεται στο ύψος των 70.000)).

Στο έργο υλοποιήθηκαν Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας με άνω των είκοσι (20) φορείς μέσω Web Services (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &Η.Δ.- ΕΡΜΗΣ (αυθεντικοποίηση χρήστη-ηλεκτρονικό μητρώο), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &Η.Δ.- ΕΡΜΗΣ-πιστοποιημένα δικαιολογητικά από και προς την ηλεκτρονική θυρίδα υποψηφίου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &Η.Δ.- ΕΡΜΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &Η.Δ. (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &Η.Δ. (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΕΣΔΑΚ)»), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Εθνικό Δημοτολόγιο), ΓΓΠΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΙΚΑ, Η.ΔΙ.ΚΑ., ΤΕΕ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ECDL, ΟΑΕΔ, ΔΟΑΤΑΠ, ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΣΠΕ), ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle.

Χρήση του περιβάλλοντος Oracle ADF.

Αντικείμενο του παρόντος Έργου αποτελεί:

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ως προς τα εξής:

ü  ηλεκτρονικό αίτημα φορέα για πρόσληψη προσωπικού πέραν του τακτικού

ü  ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου για συμμετοχή του σε διαγωνισμό (one stop-shop)

ü  ηλεκτρονική ένσταση και αίτηση θεραπείας

ü  παρακολούθηση πορείας της αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμό, της ένστασης και της αίτησης θεραπείας του υποψηφίου (μέσω portal, mail, τηλεφώνου)

ü  παρουσίαση στο διαδίκτυο των απαντητικών φύλλων πολλαπλών επιλογών, ανά διαγωνισμό και ανά ταυτοποιημένο υποψήφιο

Η υλοποίηση Ηλεκτρονικού Μητρώου υποψηφίων με καταχωρήσεις δικαιολογητικών των υποψηφίων (repository), με πρόβλεψη για εισαγωγή ψηφιακά πιστοποιημένων δικαιολογητικών, και με υπηρεσίες διαχείρισης

Η υλοποίηση on-line οδηγού βοηθείας για τους υποψήφιους για την step-by-step καταχώρηση στοιχείων και παρακολούθηση διαδικασιών

Η υλοποίηση συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών που περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας 

Η υλοποίηση εφαρμογής υπολογισμού της μοριοδότησης υποψηφίου βάσει των προσόντων του, διαθέσιμη κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του στους διαγωνισμούς. Έτσι, ο υποψήφιος θα γνωρίζει την βαθμολογία που συγκεντρώνει τη στιγμή που υποβάλει την αίτησή του

Η διαλειτουργικότητα του ΑΣΕΠ με Φορείς που εκδίδουν/ πιστοποιούν έγγραφα ή συστήματα, οι οποίοι διαχειρίζονται τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμό

Η διαλειτουργικότητα του ΑΣΕΠ με τον ΕΡΜΗ που αφορά σε:

-       αναγνώριση των ταυτοποιημένων χρηστών του ΕΡΜΗ από το ΑΣΕΠ και πρόσβαση αυτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ

-       ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφίου του ΑΣΕΠ από τον φάκελο του πολίτη του ΕΡΜΗ για τους ταυτοποιημένους χρήστες του ΕΡΜΗ – ΑΣΕΠ

Ο ανασχεδιασμός με σκοπό τον φυσικό και λογικό διαχωρισμό του υφιστάμενου ΟΠΣ και της διαδικτυακής πύλης του ΑΣΕΠ και βελτιστοποίηση της διασυνδεσιμότητας των συγκεκριμένων υποσυστημάτων με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ

Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ προκειμένου να υποστηρίξει την ραγδαίως αυξανόμενη επισκεψιμότητα και το workload του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος και των νέων υπηρεσιών του Έργου

Εφαρμογές - Υποσυστήματα Έργου:

1 Υποσύστημα Αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ      

1.1 Ηλεκτρονική Αίτηση Φορέα           

1.2 Αναβάθμιση υφιστάμενης διαδικτυακής πύλης ΑΣΕΠ          

1.3 Δυναμική δημιουργία ηλεκτρονικών φορμών        

1.4 Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Υποψηφίων

          1.5 Ηλεκτρονική Ένσταση – Αίτηση Θεραπείας Υποψηφίου    

          1.6 Αναβάθμιση ΟΠΣ   

2 Υποσύστημα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ      

2.1 Ηλεκτρονικό Μητρώο Υποψηφίων / Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων Φορέων

2.2 Σύμβουλος Πρόσληψης     

2.3 Μοριοδότηση         

2.4 Πρόβλεψη Πλήρωσης Θέσεων      

3 Υποσύστημα contact center  

4 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

5 Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (BI)           

6 Σύστημα Σάρωσης, Αναγνώρισης και Βαθμολόγησης γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ

7 Οριζόντιες εφαρμογές          

7.1 Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών 

7.2 Ενιαία κονσόλα παρακολούθησης Υλικού και Λογισμικού – Κονσόλες διαχείρισης στοιχείων υποδομής      

7.3 Σύστημα διαχείρισης εγγράφων    

Υπηρεσίες: Μελέτη Εφαρμογής, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού,  Εγκατάσταση – Δοκιμές Ελέγχου, Μετάπτωση Δεδομένων, Επιτόπια Υποστήριξη, Εκπαίδευση, HelpDesk, Διοίκηση/Διαχείριση ποιότητας έργου.

Τεχνολογική πλατφόρμα υλοποίησης:

Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων (RDBMS): Oracle Database 11g Enterprise Edition, Oracle Database 11g RAC option, Oracle Database 11g Partitioning option, Oracle Database 11g Database Vault option, Oracle Database 11g Datamasking option

Λογισμικό Web – Application Server: Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Oracle WebTier

Λογισμικό Ανάπτυξης: Oracle Internet Development Suite, Oracle JDeveloper

Λογισμικό Ανάπτυξης και διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (BPEL κλπ): Oracle Web Logic Suite, BPEL Proccess Manager option

Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης: Oracle BI Foundation Suite, Oracle Web Logic Server Enterprise Edition

Υποσύστημα Portal & Υποσύστημα CMS: Oracle WebCenter Portal, Oracle Web Logic Server Enterprise Edition

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok