ΚτΠ / Υπουργειο Εσωτερικων (ΥΠΕΣ)

Τίτλος Έργου: «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων ¨Ομάδας Α¨ (Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες)»και ¨Ομάδας Γ ¨ (Μακεδονία - Θράκη)»

 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων »

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚτΠ / Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) & Συμμετέχοντες Δήμοι

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «ALTEC INTEGRATION Α.Ε. - MASTER Α.Ε. - OTS Α.Ε. - QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.»

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.527.400 € χωρίς ΦΠΑ (Ποσοστό Quality & Reliability A.E 25%)για την περιφέρεια Αθήνα – Δωδεκάνησα – Κυκλάδες

                         : 4.789.000 € χωρίς ΦΠΑ (Ποσοστό Quality & Reliability A.E 25%) για την περιφέρεια Μακεδονία - Θράκη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 14/4/2014 – 25/11/2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αφορούσε σε 106 Ληξιαρχεία της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών και της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου (αφορούσε στα Ληξιαρχεία 69 Καλλικράτειων Δήμων συμπεριλαμβανομένων των Ληξιαρχικών Ενοτήτων).

Αντικείμενο του έργου ήταν η ψηφιοποίηση των Ληξιαρχικών Πράξεων καθενός από τα συμμετέχοντα στο έργο Ληξιαρχεία και η εισαγωγή τους στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου.

Η ψηφιοποίηση περιελάμβανε τόσο την σάρωση των ΛΠ όσο και την καταχώρηση των ληξιαρχικών τους στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιεχόμενο στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου και κατ’ επέκταση να παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι ΛΠ που έχουν δημιουργηθεί ή / και τροποποιηθεί στο παρελθόν στα Ληξιαρχεία που συμμετείχαν στο έργο.

Ειδικότερα, το έργο περιελάμβανε:

• Την σάρωση, των υφιστάμενων βιβλίων ΛΠ των Ληξιαρχείων που συμμετείχαν στο έργο, τα οποία καλύπτουν, γεωγραφικά, περιοχή 2.900.000 κατοίκων.

• Την επεξεργασία, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, των σαρωμένων ΛΠ (εφόσον κατά ή μετά τη σάρωση διαπιστώθηκε μη αποδεκτή ποιότητα σάρωσης).

• Την τεκμηρίωση (χαρακτηρισμό σε συγκεκριμένα πεδία / μεταδεδομένα) των σαρωμένων ΛΠ.

• Τον ποιοτικό έλεγχο των ψηφιακών προϊόντων που παρήχθησαν.

• Την καταχώρηση εις διπλούν των ληξιαρχικών στοιχείων του μεγαλύτερου μέρους από τις ΛΠ που σαρώθηκαν. Η καταχώρηση έγινε με την μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης (data entry) μέσω ειδικής εφαρμογής που διέθεσε η Ένωση Εταιρειών «ALTEC INTEGRATION Α.Ε. - MASTER Α.Ε. - OTS Α.Ε. - QUALITY & RELIABILITY Α.Ε».

• Τον ποιοτικό έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, με τρόπο που διασφάλισε την ακεραιότητα των δεδομένων και την αποφυγή λαθών (λάθη στην καταχώρηση στοιχείων, διπλή καταχώρηση της ίδιας ληξιαρχικής πράξης κλπ.).

• Την υποστήριξη της διαδικασίας μετάπτωσης των σαρωμένων ΛΠ και των καταχωρημένων δεδομένων στην Κεντρική Υποδομή Εθνικού Ληξιαρχείου.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok