ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης»


 

 

 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης»

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «Intrasoft International S.A – Altec Integration Α.Ε -  Quality & Reliability A.E»

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 8.460.751,69 € χωρίς ΦΠΑ (Ποσοστό Quality & Reliability A.E 10%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 21/7/2014 – 31/12/2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Το Έργο αφορά τα ακόλουθα:

• Την  ηλεκτρονικοποίηση  της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και Πολιτικής)

• Την εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης

• Την διαλειτουργικότητα με τα συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το ΟΣΔΔΥ - ΠΠ υποστηρίζει τις διαδικασίες στους παρακάτω δικαστικούς φορείς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, οι οποίοι εμπλέκονται στην ροή μιας δικαστικής υπόθεσης:

• Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία

• Πρωτοδικεία – Εισαγγελίες Πρωτοδικών

• Εφετεία – Εισαγγελίες Εφετών

• Άρειος Πάγος – Εισαγγελία Αρείου Πάγου

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:

• Ηλεκτρονική δημιουργία και διακίνηση δικαστικών εγγράφων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς

• Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων

• Άμεση άντληση στατιστικών και διοικητικής πληροφόρησης

• Διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική διακίνηση πληροφορίας με φορείς και πληροφοριακά συστήματα της Δικαιοσύνης (καταστήματα κράτησης, ποινικό μητρώο, σύστημα τήρησης πρακτικών)

• Διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική διακίνηση πλήροφορίας με φορείς και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα (ΓΓΠΣ, Αστυνομία, ΚΕΠ, Εθνικό Σύστημα Δημόσιων Προμηθειών κ.λ.π)

• Παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών στους πολίτες

o Δικαστικές διαδικασίες (κατάθεση δικογράφου, παρακολούθηση υπόθεσης, ηλεκτρονικό πινάκιο κ.λπ.)

o Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης (τήρηση μητρώων, αιτήσεις και έκδοση πιστοποιητικών)

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:

• Υποσύστημα Δικαστικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Ροής Εργασιών

o Ηλεκτρονική παραλαβή δικογράφων,

o Ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων και αποστολή απαντήσεων

o Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση εγγράφων

o Δημοσίευση ηλεκτρονικού πινακίου

o Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων

o Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως τήρηση μητρώων και έκδοση πιστοποιητικών

o Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες (Δικαστές) όπου αυτό είναι εφικτό, και σε συνάρτηση πάντα με τους περιορισμούς ασφαλείας που θέτει το Δημόσιο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

o Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομολογίας (ECLI), το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομοθεσίας (ELI), η πιστοποίηση εγγράφων με το σύστημα e-APP, τα αποτελέσματα του έργου e-CODEX, οι αποφάσεις 315/2009 και 316/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου, λοιπά έργα που εκτελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την κοινή προτυποποίηση, διαλειτουργικότητα και δικαστική συνεργασία)

• Υποσύστημα Διαχείρισης Εγγράφων

• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης

o Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της Δικαιοσύνης

o Παραγωγή διοικητικών αναφορών για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

• Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας (Δικαιοσύνη (Εθνικό Ποινικό Μητρώο, Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων, Καταστήματα  κράτησης), Εξωτερικά Συστήματα Δημοσίου Τομέα (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – ΣΔΟΕ, Αστυνομικές Αρχές, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διαδικτυακή πύλη «Ερμής», Άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα), Συστήματα Δικηγορικών Συλλόγων)

• Υποσύστημα Διαχείρισης Γνώσης

• Υποσύστημα Εξωστρεφών Υπηρεσιών

Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης

o Πληροφόρηση

o Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς

o Ηλεκτρονικό Πινάκιο

o Άλλες υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ:

• Διαχείριση Έργου και Διασφάλιση Ποιότητας

• Μελέτες: Μελέτη Εφαρμογής, Μελέτη Ασφάλειας (Security Plan), Μελέτη Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan)

• Ολοκλήρωση Συστημάτων και Υλοποίησης Ασφάλειας Συστήματος

Eγκατάσταση του κεντρικού εξοπλισμού στα Υπολογιστικά Κέντρα

Eγκατάσταση έτοιμου Λογισμικού για τα Υπολογιστικά Κέντρα

Eγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού για τα Υπολογιστικά Κέντρα

Eγκατάσταση περιφερειακού εξοπλισμού για τους εσωτερικούς & απομακρυσμένους χρήστες του φορέα

• Παραμετροποίηση και Μετάπτωση Δεδομένων

• Υπηρεσίες Υποστήριξης Δοκιμαστικής Λειτουργίας: Υποστήριξη Εφαρμογών και On-the-job training, Υπηρεσίες Άμεσης Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Help-Desk)

• Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας: Υποστήριξη Εφαρμογών και On-the-job training, Υπηρεσίες Άμεσης Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Help-Desk)

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

• Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αλλαγών από pool εμπειρογνωμόνων

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok