Υπουργειο Εσωτερικων (ΥΠΕΣ) & Δημοι

Τίτλος Έργου: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ»    

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚτΠ/ Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) & Δήμοι

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «ALTEC INTEGRATION A.E. - OTS Α.Ε. - QUALITY & RELIABILITY Α.Ε

Αξία σύμβασης: 2.199.579,96 € χωρίς ΦΠΑ (ποσοστό συμμετοχής Q&R 25 %)

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 27/5/2015 – 27/9/2017

Αντικείμενο Έργου:

  • Η δημιουργία κεντρικής υποδομής (Εξοπλισμός από το G-Cloud και εγκατάσταση Λογισμικού στο ΥΠΕΣ) και εν τέλει Μητρώου Πολιτών, με το οποίο καθίστσται δυνατή η λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος, όπου:

i.         μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες, μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα, να καταχωρούν, αναζητούν, τροποποιούν/ επεξεργάζονται, παρακολουθούν και εκτυπώνουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικών και δημοτολογικών γεγονότων Πολιτών, τα οποία δηλώνονται/ δημιουργούνται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία όλης της χώρας,

ii.        διαπιστευμένοι Φορείς Διαλειτουργικότητας μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα από το Μητρώο Πολιτών, Ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία Δημοτικής κατάστασης Πολιτών.

·       Η εκπαίδευση και η υποστήριξη (επιτόπια και τηλεφωνική), χρηστών του ΥΠΕΣ και πιλοτικών φορέων Λειτουργίας στα Υποσυστήματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

·       Η δημιουργία μηχανισμού για αυτοματοποιημένη αντιπαραβολή των στοιχείων δημοτικής κατάστασης που τηρούνται στην βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου με τα ληξιαρχικά στοιχεία που μεταπέσανε στη βάση δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου.

·       Ενέργειες με στόχο, αφενός την βελτίωση της ποιότητας, μέσω αντιπαραβολής, των στοιχείων του Εθνικού Δημοτολογίου και των ληξιαρχικών στοιχείων που μεταπέσανε στη βάση δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και αφετέρου την διασύνδεσή τους.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:

·       Την ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης των Πολιτών και την δημιουργία, πλήρους, επικαιροποιημένου και απαλλαγμένου από λάθη Μητρώου Πολιτών, το οποίο αποτελεί την βάση για περαιτέρω αξιοποίησή του από 15 Φορείς Διαλειτουργικότητας.

·       Το Μητρώο Πολιτών:

o   αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για την εκτύπωση της Κάρτας του Πολίτη και την δημιουργία αξιόπιστων εκλογικών καταλόγων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών).

o   συμβάλλει σημαντικά, μέσω της ανάπτυξης των σχετικών μηχανισμών διαλειτουργικότητας, στην εκκαθάριση και επικαιροποίηση άλλων κρίσιμων εξειδικευμένων μητρώων που τηρούνται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως π.χ. του Φορολογικού Μητρώου (TAXIS), του μητρώου ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ) αλλά και των επιμέρους μητρώων των Ασφαλιστικών Ταμείων και του Μητρώου Αστυνομικής Ταυτότητας.

·       Την πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων από 1034 Ληξιαρχεία, 15 Φορείς Διαλειτουργικότητας και δυνητικά από το σύνολο των Πολιτών, μέχρι την εξάλειψη της ανάγκης για την έκδοσή τους

·       Την εξάλειψη της ανάγκης για προσκόμιση από τους Πολίτες στους 15 επιλεγμένους Φορείς Διαλειτουργικότητας αντιγράφων/ αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αυτοματοποιημένης άντλησης των σχετικών πληροφοριών από τους 15 Φορείς Διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών

·       Την κατάργηση των Ληξιαρχικών Βιβλίων που τηρούνται στα 1034 Ληξιαρχεία

·       Την γρηγορότερη εξυπηρέτηση του Πολίτη από 15 Φορείς Διαλειτουργικότητας μέσω της δυνατότητας που τους δίδεται για πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων

·       Την μείωση κατά 90% της αναμονής του Πολίτη στα Ληξιαρχεία για αναζήτηση και εύρεση υφιστάμενων Ληξιαρχικών Πράξεων σε Ληξιαρχικά Βιβλία (η αναζήτηση γίνεται πλέον στο ηλεκτρονικό αρχείο)

·       Την γρηγορότερη κατά 20% και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τα Ληξιαρχεία της χώρας

·       Την σταδιακή μείωση των ενεργειών των ΚΕΠ, κατά προσέγγιση, έως και 38%

·       Την εξάλειψη του φαινομένου απόδοσης σύνταξης σε αποβιώσαντες και διπλοσυνταξιούχους, αφού τα Ασφαλιστικά Ταμεία έχουν άμεση πρόσβαση σε επικαιροποιημένα Ληξιαρχικά στοιχεία νέων θανάτων καθώς και των θανάτων των τελευταίων δεκαετιών που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από αυτή τη δυνατότητα που τους δίδεται, εξοικονομούν πολλές δεκάδες έως και εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ ετησίως.

·       Την κατάργηση της ετήσιας κατάρτισης στρατολογικού πίνακα από τους αρμόδιους Δήμους και την αυτοματοποιημένη πλέον κατάρτισή του μόνο από τα στρατολογικά γραφεία, μέσω της άντλησης στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών. Το γεγονός αυτό επιφέρει μείωση του φόρτου εργασίας των στρατολογικών γραφείων, ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια, κατά 90%, ενώ οι Δήμοι απαλλάσσονται στο 100% από την υποχρέωση κατάρτισης στρατολογικού πίνακα καθώς και τήρησης Μητρώου Αρρένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελευθερώνεται κατά μέσο όρο και κατ’ ελάχιστο 1/2 θέση εργασίας σε κάθε Δήμο.

·       Την απαλλαγή στο 100% των Δήμων από την υποχρέωση τήρησης εκλογικών καταλόγων και από την δίμηνη αποστολή εκλογικών αναθεωρήσεων στο ΥΠΕΣ, αφού οι εκλογικοί κατάλογοι (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών) θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το ΥΠΕΣ μέσω του Μητρώου Πολιτών.

·       Την αυτοματοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών των Ληξιαρχείων (διαχείριση ΛΠ Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων, Συμφώνων Συμβίωσης)

·       Τον εκσυγχρονισμένο τρόπο λειτουργίας των ληξιαρχείων

·       Την επίτευξη τεράστιας οικονομίας κλίμακας με την ανάπτυξη ενός ενιαίου διαδικτυακού Υποσυστήματος Ληξιαρχείου και Ροής Εργασιών που χρησιμοποιείται από όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας (1034)

·       Την ελαχιστοποίηση λαθών και ελλείψεων στα ληξιαρχικά στοιχεία και στα στοιχεία δημοτικής κατάσταση των Πολιτών

·       Την εξάλειψη των διπλοεγγραφών πολιτών

·       Την ελαχιστοποίηση της αναμονής των φορέων του Δημόσιου Τομέα, όσον αφορά σε λήψη αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά για διαδικασίες που τους αφορούν και αναζητούνται αυτεπάγγελτα

Την εξοικονόμηση πόρων (χαρτί, μελάνι εκτυπωτών κλπ.) με την σταδιακή κατάργηση έκδοσης αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok