Υπουργειο Οικονομικων

Τίτλος Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ)»    

1. Ψηφιακες Υπηρεσίες Δημοσιας Περιουσιας και Εθνικων Κληροδοτηματων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Οικονομικών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «Quality & Reliability A.E – Ελληνική Φωτογραμμετρική Ε.Π.Ε»

Αξία σύμβασης: 2.732.800,00 € χωρίς ΦΠΑ (ποσοστό συμμετοχής Q&R 58 %)

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 8/2013 – 12/2015

Αντικείμενο Έργου:

Το παρόν έργο έχει πανελλαδική διασπορά, όπως φαίνεται στην συνέχεια της περιγραφής και περισσότερους από εκατό (100) χρήστες.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:

- Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας (μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών 600 χρήστες (χρήστες των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Κτηματικών Υπηρεσιών και των σημερινών κεντρικών Δ/νσεων Δ10, Δ11 και ΔΤΥ))

- Υλοποίηση portal & web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας (μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων συναλλασσομένων ≥ 500 συναλλασσόμενοι, μέσω του Portal)

Στο έργο υλοποιήθηκαν Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας με άνω των είκοσι (20) φορείς μέσω Web Services (Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρικές Υπηρεσίες Υπ.Ο.,  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ. – Υπ.Ο.), Κ.Ε.Δ., Δ.Ο.Υ. (TAXIS), Υποθηκοφυλάκειο, Λιμεναρχεία, Δικαστήρια, , Εφετεία, Υπ. Υποδομών, Πολεοδομία, ΤΕΕ, Κτηματολόγιο Α.Ε. και Κτηματολογικά Γραφεία, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων, ΥΠΕΚΑ, Υπ. Εσωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, Δ.Ε.Κ, Γ.Ε.Ν).

Εγκαταστάθηκαν: Oracle RDBMS, Oracle Weblogic Suite, Oracle Web Tier, ORAMA ERP Λογισμικό Διαχείρισης Περιουσίας

Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle.

Χρήση του περιβάλλοντος Oracle ADF.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Κτηματικών Υπηρεσιών και των σημερινών κεντρικών Δ/νσεων Δ10, Δ11 και ΔΤΥ, δημιουργώντας την κατάλληλη υποδομή για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ειδικότερα, με την υλοποίηση των προβλεπόμενων ψηφιακών υπηρεσιών καθίσταται δυνατή:

α)        η ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας των αντικειμένων της Γ.Δ.ΔΗ.ΠΕ-ΕΚ

β)        η ψηφιοποίηση και εισαγωγή του υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα, στη βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν, αναπτύχθηκε η πληροφοριακή υποδομή που εγκαταστάθηκε στη ΓΓΠΣ για όλες τις κατηγορίες της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων. Η πληροφοριακή υποδομή αποτελείται από:

      ταυτότητα αντικειμένου (Δημόσιο Κτήμα, Αιγιαλός, Κληροδότημα)

      θέση ακινήτου με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 (κέντρο βάρους πολυγώνου ακινήτου) και γεωμετρικά χαρακτηριστικά (όρια, εμβαδό κλπ) ιδιοκτησιακό καθεστώς

      αντικειμενική αξία

      διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν το ακίνητο (μέτρα προστασίας, διεκδικήσεις, διαχείριση)

Παρέχεται η δυνατότητα:

      εισαγωγής, διόρθωσης, επεξεργασίας, απεικόνισης και παρουσίασης περιγραφικής ή γεωγραφικής πληροφορίας που αφορά στη Δημόσια Περιουσία και τα Εθνικά Κληροδοτήματα

      Διαχείρισης και Παρακολούθησης των υποθέσεων που σχετίζονται με θέματα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (προστασία, διεκδικητικές αγωγές, παραχώρηση, μίσθωση, αξιοποίηση κ.λπ.)

      διάθεσης του πληροφοριακού υλικού, οργανωμένο σε θεματικές κατηγορίες και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων του πολίτη, με φιλικό και εύχρηστο τρόπο.

Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle.

Χρήση του περιβάλλοντος Oracle ADF.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση Ψηφιακών Υπηρεσιών καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Κτηματικών Υπηρεσιών και των σημερινών κεντρικών Δ/νσεων Δ10, Δ11 και ΔΤΥ, δημιουργώντας την κατάλληλη υποδομή για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ειδικότερα, με την υλοποίηση των προβλεπόμενων ψηφιακών υπηρεσιών καθίσταται δυνατή:

α)        η ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας των αντικειμένων της Γ.Δ.ΔΗ.ΠΕ-ΕΚ

β)        η ψηφιοποίηση και εισαγωγή του υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα, στη βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών που προαναφέρθηκαν, αναπτύχθηκε η πληροφοριακή υποδομή που εγκαταστάθηκε στη ΓΓΠΣ για όλες τις κατηγορίες της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων. Η πληροφοριακή υποδομή αποτελείται από:

      ταυτότητα αντικειμένου (Δημόσιο Κτήμα, Αιγιαλός, Κληροδότημα)

      θέση ακινήτου με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 (κέντρο βάρους πολυγώνου ακινήτου) και γεωμετρικά χαρακτηριστικά (όρια, εμβαδό κλπ) ιδιοκτησιακό καθεστώς

      αντικειμενική αξία

      διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν το ακίνητο (μέτρα προστασίας, διεκδικήσεις, διαχείριση)

Παρέχεται η δυνατότητα:

      εισαγωγής, διόρθωσης, επεξεργασίας, απεικόνισης και παρουσίασης περιγραφικής ή γεωγραφικής πληροφορίας που αφορά στη Δημόσια Περιουσία και τα Εθνικά Κληροδοτήματα

      Διαχείρισης και Παρακολούθησης των υποθέσεων που σχετίζονται με θέματα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (προστασία, διεκδικητικές αγωγές, παραχώρηση, μίσθωση, αξιοποίηση κ.λπ.)

      διάθεσης του πληροφοριακού υλικού, οργανωμένο σε θεματικές κατηγορίες και οι προσφερόμενες υπηρεσίες, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, για την ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων του πολίτη, με φιλικό και εύχρηστο τρόπο.

o   Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών.

·       Την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων.

·       Την ολοκλήρωση των παραπάνω σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο.

·       Την υποστήριξη του Υπουργείου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και της κρίσιμης περιόδου παραγωγικής λειτουργίας των ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

·       Την παροχή εκπαίδευσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Κτηματικών Υπηρεσιών, της ΓΓΠΣ και των Δ/νσεων Δ10, Δ11 και ΔΤΥ.

·       Την παροχή εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου παραγωγικής λειτουργίας των ΨΥ-ΔΗ.ΠΕ-ΕΚ.

Το σύνολο του περιεχομένου, δεδομένων και πληροφοριών παρα­δίδονται σε ψηφιακή μορφή, αυτόματα επεξεργάσιμη, χωρίς πε­ριορισμούς τε­χνικούς ή άλλους και βασιζόμενο σε ανοιχτό μορφότυπο και πρότυπα.

Υποσυστήματα Έργου:

·       Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας

·       Μητρώο Αιγιαλού

·       Μητρώο Αμμοληψιών

·       Μητρώο Στεγάσεων

·       Μητρώο Ανταλλαξίμων

·       Μητρώο Απαλλοτριώσεων

·       Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων

·       Έργα/Κατασκευές

·       Κληροδοτήματα

·       Υποτρ. Κληροδοτημάτων

·       GIS

·       Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Εγγράφων

·       Portal

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok