Ταμειο Εθνικου Στολου

Τίτλος Έργου: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ: Ταμείο Εθνικού Στόλου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Quality & Reliability A.E

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15.500 € χωρίς ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 18/11/2016 – 17/12/2016

Αντικείμενο έργου:

Το έργο υλοποιήθηκε με την παραμετροποίηση του ORAMA ERP (καθώς και του module του ORAMA Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας) της εταιρείας Quality & Reliability A.E

Περιελάμβανε τα ακόλουθα:

Oracle RDBMS, Oracle Weblogic Suite, Oracle Web Tier, ORAMA ERP, ORAMA ERP Λογισμικό Διαχείρισης Περιουσίας.

·       Λογιστικό Σύστημα (διεπόμενο από το Ν. 4944/31, το Π.Δ. 15/2011, το Π.Δ. 113/10 και το Ν. 4270/14, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

α. Γενική Λογιστική

β. Αναλυτική Λογιστική

γ. Δημόσιο Λογιστικό

δ. Διαχείριση Δεσμεύσεων

ε. Διαχείριση Υπολοίπων Πιστώσεων

στ. Διαχείριση Παγίων

ζ. Διαχείριση Αξιογράφων

η. Υποτύπωση Χρεωστών-Πιστωτών

θ. Εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων για κάθε μία από τις άνωθεν περιπτώσεις

·       Διαχείριση Ακινήτων (διεπόμενη από το Ν. 4944/31, Ν.4182/13, το Ν. 4242/14, το Ν.Δ. 356/74 και το Ν. 4218/13, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)

α. Ακίνητα, Συμβάσεις, Ενοίκια

β. Υπόλοιπα, Λογιστικοποίηση, Ανατοκισμός

γ. Γενικό Μητρώο Ακινήτων

δ. Ψηφιακή καταγραφή, θέαση και αξιοποίηση πράξεων απόκτησης τίτλων (διαθήκες, πιστοποιητικά κτλ)

Στα ανωτέρω αναφερθέντα περιλαμβάνονται:

Μισθωτήρια – Συμβάσεις Ακινήτων

•          Μισθώσεις Ακινήτων

•          Λοιπά ακίνητα

Απαλλοτριώσεις / Στέρηση χρήσης γης

•          Απαλλοτριώσεις

•          Στέρηση χρήσης γης

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok