Νομαρχιακες Αυτοδιοικησεις / ΚτΠ Α.Ε.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας & Επέκτασ


 Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Αξία Σύμβασης: 2.350.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επέκταση Έργου 527.268,91 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 23/6/2006 - 31/07/2009, Επέκταση Έργου 26/6/2008 - 18/12/2008

Ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών «IBM Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. –QUALITY & RELIABILITY A.E

Αντικείμενο Έργου:

Σχεδίαση και ανάπτυξη Διαδικτυακών Πυλών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη πληροφόρηση πολιτών και την ηλεκτρονική διαθεσιμότητα υπηρεσιών προς πολίτες και / ή επιχειρήσεις

Αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών «IBM Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. – QUALITY & RELIABILITY A.E.» ήταν ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση των Λειτουργικών Περιοχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ως επιμέρους ορόσημα προς την κατεύθυνση αυτή, επιτεύχθησαν:

§  Η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η τυποποίηση των εντύπων των επιμέρους Ν.Α. λαμβάνοντας υπόψη τυχόν λειτουργικές ιδιαιτερότητες.

§  Η ανάπτυξη και ένταξη στην παραγωγική λειτουργία των Ν.Α. νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης της ροής τυποποιημένων εργασιών και πληροφοριών για το σύνολο των Ν.Α. της χώρας καθώς και την παρακολούθηση των αιτημάτων / υποθέσεων των πολιτών από τους προϊσταμένους των Ν.Α. και τον ίδιο τον πολίτη.

§  Η εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των Ν.Α. στη χρήση του συστήματος και την αφομοίωση των νέων διαδικασιών.

§  Η εξασφάλιση της ομαλής μετάπτωσης λειτουργίας των Ν.Α. στο νέο σύστημα, σε δύο φάσεις πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας και η υποστήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών του νέου πληροφοριακού συστήματος, μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος.

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

§  Υποσύστημα φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζει τη «Διαχείριση αδειών λειτουργίας υγειονομικών καταστημάτων» και αφορά στη διαχείριση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.

§  Υποσύστημα ιατρικών και παρα-ιατρικών επαγγελμάτων - Tο υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Διαχείριση αδειών άσκησης επαγγέλματος ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων», «Έκδοση πιστοποιητικών πρακτικής άσκησης, ειδικότητας ή προϋπηρεσίας ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων» και «Έκδοση και έλεγχος συνταγολογίων».

§  Υποσύστημα ελέγχου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Tο υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Έλεγχος καταλληλότητας χώρων, εγκαταστάσεων και οχημάτων» και «Έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων και ποτών».

§  Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκων και εμβολίων - Το υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Χορήγηση φαρμάκων» και «Διενέργεια εμβολιασμών».

§  Υποσύστημα λοιπών λειτουργιών περιοχής Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής - Το υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Αντιμετώπιση περιστατικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών», «Έκδοση ατομικού βιβλιαρίου υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος», «Έκδοση πιστοποιητικού υγείας» και «Χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός ιεροδούλων».

§  Υποσύστημα διαχείρισης επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας - Το υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Αντιμετώπιση περιστατικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών», «Έκδοση ατομικού βιβλιαρίου υγείας εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος», «Έκδοση πιστοποιητικού υγείας» και «Χαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός ιεροδούλων».

§  Υποσύστημα οικονομικής διαχείρισης εσόδων και εξόδων κοινωνικής πρόνοιας - Το υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Πληρωμή Επιδομάτων Πρόνοιας», «Σύνταξη και έγκριση προϋπολογισμού κοινωνικής πρόνοιας»,  «Είσπραξη Εσόδων Λογαριασμού Α’ Κοινωνικών Βοηθειών - Τήρηση βιβλίων», «Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Λογαριασμού Α’ Κοινωνικών Βοηθειών» και «Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων Λογαριασμού Α’ Κοινωνικών Βοηθειών»

§  Υποσύστημα ελέγχου και εποπτείας Φορέων Κοινωνικής Αντίληψης και Φροντίδας - Το υποσύστημα που υλοποίησε η Ένωση υποστηρίζει τις διαδικασίες «Αναγνώριση Φιλανθρωπικών Σωματείων», «Εγγραφή στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Μητρώο των Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», «Πιστοποίηση Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», «Χορήγηση Αδειών Προνοιακών Φορέων» - Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Ιδρύματος ή Συλλόγου Πρόνοιας - Παρακολούθηση λειτουργίας Προνοιακών Ιδρυμάτων (κοινωνική έρευνα), «Χορήγηση Αδειών Διενέργειας Φιλανθρωπικών ή Λαχειοφόρων Αγορών και Εράνων» και «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε φορείς κοινωνικής αντίληψης».

§  Υποσύστημα Κοινωνικών Υπηρεσιών το οποίο υποστηρίζει τις διαδικασίες «Διαχείριση υιοθεσιών», «Χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού», «Εισαγωγή σε Ιδρύματα», «Διαχείριση κατασκηνώσεων παιδιών και ηλικιωμένων» και «Διαδικασία κοινωνικής εργασίας».

§  Υποσύστημα Παροχών Κοινωνικής Αρωγής που υποστηρίζει τις διαδικασίες «Χορήγηση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας» και «Χορήγηση άδειας εισόδου και κυκλοφορίας στο δακτύλιο σε άτομα με ειδικές ανάγκες».

§  Υποσύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου το οποίο βασίζεται στο λογισμικό ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB της εταιρείας HYPERSYSTEMS σε περιβάλλον Oracle 10g Server και Oracle 10g Application Server.

§  Υποσύστημα ενημέρωσης διοίκησης (MIS) για την κάλυψη των αναγκών για διοικητική πληροφόρηση και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

§  Υποσύστημα διαδικτυακής πύλης (portal) η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Νομαρχίες (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής (με προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Νομαρχία) και δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των εργασιών των αιτημάτων που έχουν θέσει οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον αυτά βρίσκονται εντός των Λειτουργικών Περιοχών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας. Έχει υλοποιηθεί διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων.

§  Υποσύστημα διαχείρισης ροής εργασιών που βασίζεται στο Oracle Workflow.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω το έργο περιελάμβανε σε σημαντικό βαθμό ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαλειτουργικότητας. Η εταιρεία Quality & Reliability A.E. ανέλαβε την υλοποίηση αυτού του τμήματος του έργου.

Το έργο περιελάμβανε επίσης την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού: κεντρικών Database, Application και Web Servers εξυπηρέτησης των εφαρμογών και των αντίστοιχων υποσυστημάτων αποθήκευσης και αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, προσωπικών υπολογιστών, για την χρήση και διαχείριση του συστήματος, εκτυπωτή, τοπικού δικτύου και firewall για το κεντρικό σύστημα εξυπηρετητών, συστήματος UPS.

Οι χρήστες του συστήματος είναι οι εξής:

§  Προσωπικό Νομαρχιακών Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας:

§  Χρήστες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

§  Λοιποί φορείς

§  Λοιποί συναλλασσόμενοι / συνεργαζόμενοι φορείς, όπως το ΚΗΥΚΥ, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές κλπ.

§  Ενδιαφερόμενοι Πολίτες και Οργανισμοί:

Περιβάλλον Υλοποίησης:, web enabled (browser based) τεχνολογικό περιβάλλον, 3-tier / n-tier client server αρχιτεκτονική, Oracle Database 10g Enterprise Edition, Oracle Internet Developer Suite, μεθοδολογίες: Διαχείρισης Έργου WWPMM, Μεθοδολογία Υλοποίησης Νέων Εφαρμογών / Υποσυστημάτων (Custom Application Development - CAD).

Χρονοδιάγραμμα: 21 μήνες

Ομάδα Έργου: 129 στελέχη (10 στελέχη της Q&R)

Εκπαίδευση: 4.080 ώρες

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 8 έτη


Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok