Υπουργειο Αναπτυξης – Γ. Γ.Ε

1. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Εταιρειών «Intracom IT Services Α.Ε. – Quality & Reliability A.E»

Αξία σύμβασης: 7.829.611,09€ χωρίς ΦΠΑ 

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου: 10/2011 – 04/2014

 

Αντικείμενο Έργου:

Το παρόν έργο είναι πανελλαδικής διασποράς, καθώς χρησιμοποιείται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές για την διενέργεια των Διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υλοποιήθηκε και περιλαμβάνει:

- Ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας (μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών ≥ 500 χρήστες, καθώς χρησιμοποιείται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές για την διενέργεια των Διαγωνισμών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υλοποιήθηκε με το παρόν έργο)

- Υλοποίηση portal & web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας (μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων συναλλασομένων ≥ 500 συναλλασσόμενοι, καθώς χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την υποβολή των προσφορών τους στους Διαγωνισμούς που πλέον διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υλοποιήθηκε με το παρόν έργο)

Διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον Oracle.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ) σχεδιάστηκε ως ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λογικών υποσυστημάτων που λειτουργούν παράλληλα και αλληλεπιδραστικά και το οποίο καλύπτει τις διαδικασίες Δημοσίων Προμηθειών στο σύνολό τους.

Το ΕΣΗΔΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο εξυπηρετεί και καλύπτει το σύνολο των βασικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στις δημόσιες προμήθειες:

 • Προετοιμασία Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 
  • Κατάρτιση και Τροποποίηση του Ε.Π.Π.
  • Δημοσίευση και Διενέργεια Διαγωνισμών
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής
  • Υποβολή Προσφορών από Προμηθευτές
  • Αξιολόγηση και Επιλογή προμηθευτών
  • Σύναψη και Εκτέλεση Συμβάσεων
  • Απολογισμός του Ε.Π.Π.

  Ο λειτουργικός πυρήνας του ΕΣΗΔΠ αποτελείται από τα ακόλουθα λογικά υποσυστήματα:

  • Υποσύστημα σχεδιασμού διαγωνισμών και διάχυσης πληροφοριών
  • Υποσύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών
  • Υποσύστημα δημιουργίας, υποβολής και αξιολόγησης προσφορών

  Το σύστημα είναι εγκατεστημένο κεντρικά στη ΓΓΕ και η λειτουργία του υποστηρίζεται τοπικά. Το περιβάλλον εργασίας είναι ενιαίο, κάνοντας χρήση προτύπων ηλεκτρονικών φορμών  και εφαρμόζοντας προκαθορισμένα επίπεδα ασφαλείας (Κωδικοί πρόσβασης, δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα κλπ). Πέραν του προσωπικού της ΓΓΕ, πρόσβαση στο σύστημα μέσω του Διαδικτύου έχουν και εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί χρήστες (Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου, Προμηθευτές κλπ).

  Η διεπαφή όλων των κατηγοριών χρηστών του ΕΣΗΔΠ με το σύστημα γίνεται μέσω ενός Portal Δημοσίων Προμηθειών, το οποίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν πολλαπλοί και διακριτοί «χώροι», οι οποίοι προσφέρουν διακριτή λειτουργικότητα και είναι προσβάσιμοι από τους κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένους χρήστες.

  Σημειώνεται ότι το Portal Δημοσίων Προμηθειών αποτελεί τη μοναδική διεπαφή του χρήστη με το σύστημα, μέσω των χώρων του οποίου θα εκτελείται η αλληλεπίδραση του με τα λογικά υποσυστήματα του ΕΣΗΔΠ.

  Σχηματικά, η ανωτέρω περιγραφόμενη λειτουργική αρχιτεκτονική απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 • Διαδικτυακή Πύλη (Portal) Δημοσίων Προμηθειών

  Η διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΠ (Portal Δημοσίων Προμηθειών) είναι η διεπαφή του συστήματος με τους εμπλεκόμενους στις δημόσιες προμήθειες φορείς (αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές), αλλά και το απλό ενδιαφερόμενο κοινό. Όπως αναφέρθηκε, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση του χρήστη με τα λογικά υποσυστήματα του ΕΣΗΔΠ πραγματοποιείται μέσω των χώρων του Portal Δημοσίων Προμηθειών, που αποτελεί τη μοναδική διεπαφή του χρήστη με το ΕΣΗΔΠ. Παράλληλα, αποτελεί και το βασικό εργαλείο μέσα από το οποίο το προσωπικό της Γ.Γ.Ε. (συγκεκριμένα της Γ.Δ.Κ.Π.) εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες στα διάφορα στάδια των δημοσίων προμηθειών και αποκτά πρόσβαση στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.

  Το Portal Δημοσίων Προμηθειών έχει ομοιόμορφη εμφάνιση, ακολουθεί ενιαίο οπτικό και αισθητικό interface και τηρεί συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Επίσης, είναι απλό, σαφές και φιλικό τόσο για έμπειρους όσο και για σχετικά άπειρους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η παρουσίαση των ιστοσελίδων, οι διάλογοι, τα μηνύματα προς το χρήστη και γενικά όλη η διεπαφή του συστήματος γίνεται σε τουλάχιστον 2 γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

  Η διασφάλιση της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών δεδομένων όλων των λογικών υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΠ και ο έλεγχος της πρόσβασης σε αυτά γίνεται με αρχικό σημείο πρόσβασης το portal με χρήση της λογικής του single sign on (δηλ. ο χρήστης θα πιστοποιείται μία και μοναδική φορά προκειμένου να αποκτήσει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στο ΕΣΗΔΠ).

  Tο portal συνεργάζεται με υπηρεσία καταλόγου (LDAP) προκειμένου να ελέγχει τα στοιχεία πιστοποίησης των χρηστών (usernames / passwords, certificates κλπ.) και να αποφασίζει κατά πόσον θα πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση.

  Όλες οι λειτουργίες του συστήματος υποστηρίζονται τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από το ποντίκι. Η διαδικτυακή πύλη είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που να καθοδηγεί σχεδόν αυτόματα το χρήστη βήμα προς βήμα σε κάθε λειτουργία. Επιπροσθέτως, ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης στο σύνολο των εφαρμογών και υπηρεσιών από Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και εφαρμόστηκαν οι σχετικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας που αφορούν στην ανάπτυξη προσβάσιμων υπηρεσιών σε περιβάλλον Παγκοσμίου Ιστού (W3C: Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 1.0 AA).

  Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

  Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε και παραδόθηκε μια Web-based εφαρμογή η οποία επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του συστήματος. Η εφαρμογή παρέχει τουλάχιστον τρία προγράμματα εκπαίδευσης (ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν) στη χρήση του ΕΣΗΔΠ ανάλογα με το αν ο εκπαιδευόμενος χρήστης είναι στέλεχος της ΓΓΕ, στέλεχος φορέα του Δημοσίου ή προμηθευτής. Η εφαρμογή επιτρέπει την αυτόματη αξιολόγηση του χρήστη αναφορικά με την πρόοδο της εκπαίδευσης του. Η διεπαφή των χρηστών με την πλατφόρμα γίνεται στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

 • Υπηρεσίες: Μελέτη Εφαρμογής, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού,  Εγκατάσταση – Δοκιμές Ελέγχου, Μετάπτωση Δεδομένων, Επιτόπια Υποστήριξη, Εκπαίδευση, HelpDesk, Διοίκηση/Διαχείριση ποιότητας έργου.

  Μεθοδολογίες: RUP, PRINCE2

  Τεχνολογική πλατφόρμα υλοποίησης: Oracle 10g RDBMS EE, Oracle WebLogic Suite, Oracle iAS EE, Oracle Web Tier, Oracle BPEL, Oracle Collaboration Suite, OLAP, Oracle Advanced Procurement Bundle

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok